2 นาที

ไขข้อสงสัย? รายได้แบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี

แชร์

“รายได้” คำที่ทุกคนต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ไม่คุ้นซักทีคือการยื่นภาษี ทั้งขั้นตอนวุ่นวายมากมี วิธีการคำนวณภาษีก็ชวนสับสน และจะยิ่งปวดหัวแบบทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อคุณเป็นผู้ยื่นภาษีที่มีเงินได้จากหลากหลายช่องทาง  
รายได้ซึ่งเกิดจากประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมที่แตกต่างกันนั้นในทางกฎหมายแล้วไม่สามารถใช้วิธีคำนวณภาษีภายใต้เงื่อนไขเดียวกันได้ เพราะมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน และเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันทางภาษีสรรพกรจึงได้กำหนดลักษณะของเงินได้พึงประมาณที่ต้องเสียภาษีไว้ทั้งหมด 8 ประเภท ซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ และต้องใช้เงื่อนไขใดในการคำนวณภาษี 


วางแผนถาษี64

ประเภทที่ 1 เงินได้จากการทำงานประจำ (มาตรา 40(1)) 
 • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง 
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า 
 • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ให้ 
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากนายจ้าง หรือการทำงาน  
 • ค่าชดเชยในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง 

ประเภทที่ 2 เงินได้จากการรับจ้างทำงานทั่วไป โดยผู้ยื่นภาษีต้องไม่อยู่ในฐานะเจ้าลูกน้อง (มาตรา 40(2)) 
 • ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า เช่น รายได้จากการขายประกันชีวิต (ตัวแทนประกันชีวิต) 
 • ค่าตอบแทนจากการรับจ้างรีวิว 
 • ค่าตอบแทนของพริตตี้ พิธีกร MC ในงาน event ต่างๆ 
 • เงินค่าที่ปรึกษาต่างๆ ยกเว้นเงินค่าที่ปรึกษาของผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/แพทย์ 
 • เงินว่าจ้างเคลียร์หนี้สิน 
 • เบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าสอบที่หน่วยงานเอกชนจ่ายให้ 
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากการรับจ้างทำงานทั่วไป  
 • ค่าตอบแทนจากการรับจ้างสร้างผลงาน ซึ่งสิขสิทธิ์จะต้องตกไปเป็นของผู้ว่าจ้างเมื่อชิ้นงานเสร็จแล้ว เช่น ค่าตอบแทนจากการแต่งเพลง ค่าตอบแทนจากการรับจ้างทำเว็บไซต์ 
 • ค่าตอบแทนของผู้ประกาศข่าว 

ประเภทที่ 3  เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ (มาตรา 40(3)) 
 • ค่าลิขสิทธิ์ คือค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ได้รับการสร้างชิ้นงาน อาทิเช่น เพลง ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงให้คุณเป็นเจ้าของสิขสิทธิ์แต่อนุญาตให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์จากชิ้นงานได้ 
 • เงินได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่นค่าเฟรนไชส์ ค่าสิทธิบัตร เป็นต้น 
 • ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ หรือค่าความนิยม คือคุณค่าของกิจการที่ไม่ใช่รูปธรรม เช่นค่าตอบแทนชื่อเสียงของเครื่องหมายทางการค้า 

ประเภทที่ 4  เงินได้ในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่ง หรือผลตอบแทนสกุลเงินดิจิทัล(cryptocurrency) (มาตรา 40(4)) 
 • ดอกเบี้ยพันธบัตร  
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก  
 • ดอกเบี้ยหุ้นกู้  
 • ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 
 • ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน 
 • เงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด 
 • เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงิน 
 • เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 • เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน 
 • เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือรับช่วงกันไว้รวมกัน 
 • ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือ เลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน 
 • ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ซึ่งต้องตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 
 • ผลกำไรจากการขาย หรือได้รับผลประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัล(cryptocurrency) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และต้องนำไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย 

หมายเหตุ เงินได้ประเภทที่ 4 สามารถเลือกเสียภาษีโดยใช้วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ได้  


ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น (มาตรา 40(5)) 
 • ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถยนต์ 
 • การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 
 • การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 

ประเภทที่ 6 เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (มาตรา 40(6)) 
 • วิชากฎหมาย เช่น ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
 • การประกอบโรคศิลปะ ได้แก่
 1. เวชกรรม 
 2. ทันตกรรม 
 3. เภสัชกรรม 
 4. การพยาบาล 
 5. การผดุงครรภ์ 
 6. กายภาพบำบัด 
 7. เทคนิคการแพทย์ 
 • วิศวกรรม เช่น ค่าที่ปรึกษาการสร้างผลงาน 
 • สถาปัตยกรรม เช่น ค่าออกแบบ 
 • การบัญชี เช่น ค่าทำบัญชี 
 • ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้  
ประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมาและจัดหาสัมภาระ (มาตรา 40(7)) 
 • ค่ารับเหมาก่อสร้าง 
 • รับผลิตสินค้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยต้องเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีขายตามปกติทั่วไป 
ประเภทที่ 8 เงินได้ที่ไม่มีระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 (มาตรา 40(8)) 
 • เงินปันผลจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 • การขายอสังหาริมทรัพย์ 
 • ค่าจ้างจากการเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ 
 • เงินได้จากการเปิดร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภัตตาคาร และโรงแรม 
 • เงินจากการขายของออนไลน์ 
 • เงินได้อื่นๆ ไม่มีระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 


การยื่นภาษีจะยาก หรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวภาษีเงินได้บุคลธรรมดามากน้อยแค่ไหน แต่จะดีกว่าไหมหากมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการวางแผนภาษีในทุกๆ  ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งกินเวลา และบั่นทอนพลังกาย แต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะ noon tax จะเข้ามาช่วยคุณวางแผนภาษีตั้งแต่ขั้นตอนค้นหาแบบประกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ไปจนถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษี รับรองชีวิตคุณจะ easy กว่าที่เคย และที่สำคัญใช้ฟรี!! ไม่มีบวกเพิ่มคลอดชีวิต


ขอบคุณแห่งข้อมูลจาก :rd.go.th,itax.in.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน