2 นาที

สรุป!! ข้อดีของมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD)

แชร์

เมื่อโรค และโลกเปลี่ยนไปการประกันสุขภาพก็ต้องปรับตัวให้ทันตาม สำนักงาน คปภ.จึงได้ดำเนินการยกเครื่องมาตรฐานประกันสุขภาพเสียใหม่ หรือที่เรียกว่ามาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ (NEW HEALTH STANDARD) โดยทาง คปภ.จะปรับปรุงทั้งสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.64 เป็นต้นไป ตามประกาศคำสั่งนายทะเบียนที่56/2562, 14/2564 และ 55/2562 

การก้าวไปสู่มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD) อาจทำให้หลายๆ คนตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เอาประกันจริงหรือเปล่า เพื่อเป็นการตอบคำถามดังกล่าว บทความนี้ได้สรุปข้อดีเกี่ยวกับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD) มาให้ทุกๆ คนได้ลองอ่านกันแล้วจะรู้ว่าก 

ข้อดีของมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD) 


1.ทันต่อยุคสมัยมากขึ้น 

รายละเอียดความคุ้มครอง และเนื้อหาของการประกันสุขภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยี และวิวัฒนาการการรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบัน 


2.เปรียบเทียบง่ายขึ้น 

รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการประกันสุขภาพอยู่บนมาตรฐานเดียวกันจึงทำให้เราสามารถเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น 


รายละเอียดหมวดความคุ้มครองมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD ) 


กรณีผู้ป่วยใน กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ค่าห้องผู้ป่วยทั่วไป ค่าอาหาร (กรณีผู้ป่วยใน) ค่าบริการในโรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วยใน)  หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์ก่อนและหลังนอนโรงพยาบาล ค่าบริการเพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Follow-up) ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล 
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าแพทย์อ่านผลตรวจต่างๆ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ไม่รวม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ ค่ากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่ารังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงการฝังแร่ ค่าบริการเครื่องมือแพทย์ ค่าบริการกายอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลบำบัดการรักษา ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์1) สำหรับกลับบ้าน หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ผลประโยชน์สำหรับค่ารักษาพยาบาล การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ รักษาในแผนกฉุกเฉินหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เข้ารับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ 
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์) ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (Doctor Fee) หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ค่ากิจกรรมบำบัด ค่าประกอบวิชาชีพแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบำบัด ค่าเครื่องมือและเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาต่อเนื่องแผนกผู้ป่วยนอก หลังการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องทำหัตถการ ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ ค่าแพทย์ศัลยกรรม ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (Doctor Fee) ค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ  หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด(Hemodialysis) 
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล   หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา  รังสีร่วมรักษา โดยเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา รวมถึงการฝังแร่รักษามะเร็ง ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับรังสีแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษา 
 หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ค่ายาเคมีบำบัดรวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษา 
 หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายไปหรือมาจากโรงพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องใช้รถพยาบาลใน กรณีฉุกเฉิน ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
 หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยการผ่าตัดเล็ก 


3.การบอกเลิกสัญญากรมธรรม์มีเงื่อนไขชัดเจนมากขึ้น 


โดยปกติแล้วสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ และประกันสุขภาพสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และจะต่ออายุเมื่อครบปีกรมธรรม์ (Renewal) ยกเว้นเราผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

 • ไม่แถลงความจริงในใบคำขอเอาประกัน หรือคำขอต่ออายุ 
 • เคลมประกันโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ เช่น แพทย์แจ้งว่าให้สามารถรับยาแล้วกลับไปนอนพักต่อที่บ้านได้ แต่เรามีความประสงค์ที่จะขอนอนโรงพยาบาล 1 คืน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองไม่สามารถเคลมประกันสุขภาพได้ เพราะไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 
 • เรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง  


เช่น เราทำประกันสุขภาพไว้ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งในแต่ละกรมธรรม์ระบุไว้ว่าเราจะได้รับค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1000 บาท สูงสุด 30 วัน หากเราเกิดป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล 30 วัน และเลือกที่จะเคลมกรมธรรม์ทั้งหมด ค่าชดเชยรายวันที่เราต้องได้รับจะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท แต่รายที่แท้จริงของเราคือ 15,000 /เดือน ซึ่งเงินชดเชยที่ได้รับมากวว่ารายได้ที่แท้จริงถึง 10 เท่า การผิดเงื่อนไขก็อาจทำให้บริษัทประกันสามารถบอกเลิกสัญญากรมธรรม์ได้ 


4.ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (waiting period) กระจ่างขึ้น 

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน บริษัทประกันสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชยอาการป่วยทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันได้ (นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือประกันสุขภาพเริ่มมีผลบังคับ) 
 • ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 120 วัน บริษัทประกันสามารถปฏิเสธการจ่ายค่ารักษา หรือค่าชดเชยจากป่วยจากโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วันได้ (นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือประกันสุขภาพเริ่มมีผลบังคับ) 
 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด  
 2. ริดสีดวงทวาร  
 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด  
 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก  
 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์  
 6. นิ่วทุกชนิด  
 7. เส้นเลือดขอดที่ขา  
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่  


มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ( NEW HEALTH STANDARD ) เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการประกันสุขภาพ และดูเหมือนว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนที่ส่งผลไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นการศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของประกันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาด 


ค้นหา และเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณได้ ที่นี่!! 


New-Health-Standard


ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : prudential.co.th, prakan-4u.com, msmany.com, คำสั่งนายทะเบียน ที่ 56/2562 , คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/25624, คำสั่งนายทะเบียนที่ 55/25624 

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ออกจากงาน ยื่นภาษีเงินได้อย่างไร

การออกจากงานไม่ว่าจะเป็นแบบสมัครใจ หรือถูกเชิญออกล้วนต่างหนีไม่พ้นในเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับใครที่สงสัยว่าการยื่นภาษีของผู้ที่ออกจากงานแล้วนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือวิธีการที่แตกต่างไปจากที่เคยยื่นภาษีแค่ไหน

7 ข้อคิดสู่ความสำเร็จจากนักลงทุนตัวพ่อ วอเรน บัฟเฟต์

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เขามีเคล็ดลับในการลงทนุอย่างไรให้ตัวเองร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 128.3 พันล้านดอลลาร์