2 นาที

บริจาคดี ลดหย่อนภาษี 2 เท่า: ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค

แชร์

มนุษย์เงินเดือนสายบุญ ต้องถูกใจกับสิ่งนี้  เพราะค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาคจะช่วยให้คุณได้ทั้งความอิ่มใจ และบรรเทาภาระภาษีไปในตัว อีกทั้งบางรายการยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า คงไม่มีอะไรที่น่ายินดีไปกว่านี้อีกแล้ว และสำหรับวิธีคำนวณสิทธิลดหย่อนของกลุ่มนี้จะแตกต่างจากลุ่มอื่นตรงที่จะเก็บไว้หักเป็นตัวสุดท้าย (หลังหักลดหย่อนภาษีกลุ่มอื่นครบหมดแล้ว) ดังนี้ 
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


1.  เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และบุคลากร


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นแล้ว โดยสามารถบริจาคผ่าน e-Donation ได้


หมายเหตุ
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถขอสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค
ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า2. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านกีฬา และกองทุนเพื่อสังคม ได้แก่

 1. หน่วยงานด้านการกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
 4. สถานพักฟื้น บำบัด และฟื้นฟูเด็ก
 5. กองทุนยุติธรรม 
 6. หน่วยงานเพื่อคนพิการให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ 
 7. สภากาชาด
 8. กองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. โครงฝึกอบรมอาชีพ


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าแต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นแล้ว โดยสามารถบริจาคผ่าน e-Donation ได้4.  เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลรัฐ


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกลุ่มอื่นแล้ว ยกเว้นบริจาคผ่าน “มูลนิธิโรงพยาบาล” จะลดหย่อนภาษีได้ตามที่บริจาคจริง
 • สามารถบริจาคผ่าน e-Donation ได้ 

หมายเหตุ

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางรัฐที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่าลดหย่อนภาษีปกติ


1.เงินบริจาคทั่วไป


เงื่อนไขทางภาษี

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนกลุ่มอื่น และค่าลดหย่อนกลุ่มบริจาคประเภท 2 เท่าแล้ว
 • เงินบริจาคทั่วไป คือเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล สถานศึกษาทั้งที่เป็นเอกชน และภาครัฐ รวมถึงมูลนิธิที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
 • สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมต้องบริจาคเป็นเงิน และบริจาคผ่านหน่วยงานที่เป็นตัวกลางของภาครัฐ หรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐเท่านั้นถึงจะสามารนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ต้องใช้หลักฐานที่เป็นใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อของคุณชัดเจน แต่ถ้าบริจาคผ่าน e-Donationไม่ต้องใช้หลักฐานดังที่กล่าวมา

หมายเหตุ ตรวจสอบรายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศลที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค  

 1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง  

การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เงินที่คุณบริจาคนั้นสามารถนำไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยคุณจะบริจาคกี่พรรค หรือกี่ครั้งก็ได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องระวังนิดนึง เพราะต่อให้บริจาคมากแค่ไหนก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเพียง 10,000 บาทเท่านั้น 


หมายเหตุ การบริจาคเป็นทรัพย์สิน หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สิน จะบริจาคได้เฉพาะช่วงที่พรรคการเมืองมีการจัดเปิดระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเท่านั้น 


เงื่อนไขทางภาษี 

 • สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีภาษี 

ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สิน หรือการบริจาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินจะมีเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี ดังนี้ 

 • บริจาคเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินของราคาสำหรับปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ วันการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขาย แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคเป็นเรือ หรือเครื่องบินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามราคาประเมินของราคานที่ถูกประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ แต่จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
 • บริจาคอย่างอื่น ที่ไม่ใช่เงิน หรือทรัพย์สิน สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามหลักฐานที่สามารถพิสูจน์มูลค่าของการบริจาคนั้น ๆ ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินของค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาท การบริจาคอาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดภาระทางภาษีได้ แต่ก็อย่าบริจารจนเกินกำลัง เพราะแทนที่จะลดภาระอาจกลายเป็นภาระแทนได้ และที่สำคัญอย่าลืมเข้ามาวางแผนลดหย่อนภาษีกับ noon นะ จะได้รู้ว่าปีภาษีนี้ผู้มีเงินได้อย่างคุณจะต้องทำอย่างไรInfographic-บริจาคดี ลดหย่อนภาษี 2 เท่า: ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค

บริจาคลดหย่อนภาษี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: กรมสรรพากร, taxbugnoms, itax, aommoney

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน