2 นาที

ซื้อรถยนต์ 1 คันมีค่าใช้จ่ายจำเป็นอะไรบ้าง

แชร์

เมื่อทำงานไปซักพัก เราเชื่อเลยว่าหลายๆ คนก็คงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นแน่ ทั้งปัญหาคนแน่นจนแทบจะไม่มีที่ยืน หรือในบางครั้งรถก็อาจหมดระยะโดยที่เราทันตั้งตัว และอีกสารพัดเรื่องหงุดหงิดใจที่เราต้องเผชิญในทุกๆ วัน ด้วยเหตุนี้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะซื้อรถยนต์มาใช้ในเดินทางแทนการโดยสารรถสาธารณะ 

แต่การซื้อรถยนต์ 1 คัน นอกจากเงินดาวน์ ค่างวดผ่อนรถ และค่าน้ำมันรถแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีกที่เราควรเตรียมพร้อมไว้เนิ่นๆ ซึ่งจะมีรายการใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น noon ได้รวบรวม และสรุปมาในบทความนี้แล้ว 

ซื้อรถยนต์ 1 คันมีค่าใช้จ่ายจำเป็นอะไรบ้าง 
1.ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 
โดยปกติแล้วเมื่อออกรถใหม่ป้ายแดงมา เราในฐานะเจ้าของรถยนต์จะต้องรีบดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ภายใน 30 วันทันทีเพราะแผ่นป้ายทะเบียน “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถเท่านั้น ซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้เจ้าของรถยนต์สามารถใช้ป้ายแดงต่อได้อีกไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ
ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนรถยนต์ใหม่  
 • อัตราค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท 
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท 
 • ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท 
 • ค่าตรวจสถาพรถ 50 บาท 
เอกสารสำหรับจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ 
 1. หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ 
 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต 
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ 
 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ 
 1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยพร้อมหลักฐาน 
 2. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ 
 3. ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก 
 4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ 
 5. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
หมายเหตุ หากใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 
2. ค่าภาษีรถยนต์ 
ค่าภาษีรถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายประจำปีที่เราจะต้องจ่ายให้แก่กรมขนส่งทางบก โดยรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นจะมีค่าภาษีรถยนต์ที่แตกต่างขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด กำลังของเครื่องยนต์ และอายุการใช้งานของตัวรถ  
การคำนวณภาษีรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งที่มีประเภทการใช้งานแบบทั่วไป เช่น รถเก๋ง 4 ประตู รถกระบะ 4 ประตู ฯลฯ เราจะคำนวณตามความจุกระบอกสูบจริง (ซีซี.) โดยวิธีการคำนวณจะเป็นแบบอัตตราขั้นบันได 
อัตราภาษีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไม่เกิน 7 คน  
ตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)  บาท/(ซีซี.)  
600 (ซีซี.)  0.05  
601 – 1,800 (ซีซี.)  1.50 
มากกว่า 1,800 (ซีซี.)  4.00 
ตัวอย่างการคำนวณ  
นาย noon เพิ่งออกรถยนต์มาใหม่ เป็นรถเก๋งจำนวน 4 ที่นั่งและมีความจุกระบอกสูบอยู่ที่  1799 ซีซี.  
 • ขั้นที่ 1 600 ซีซี. แรก  
เท่ากับ 600 x 0.05 = 300 บาท 
 • ขั้นที่ 2 ส่วนเกิน 600 – 1,800 ซีซี.  
เท่ากับ (1,799 – 600) x 1.50 =  1,798.5 บาท 
ดังนั้น ค่าภาษีรถยนต์ที่นาย noon ต้องจ่ายเท่ากับ 300 + 1,798.5 = 2,098.5 บาท 
สำหรับใครที่ซื้อรถมือ 2 การคำนวณภาษีรถยนต์จะแตกต่างออกไป โดยจะต้องนำส่วนลดปีการใช้งานมาคำนวณร่วมด้วย 
อัตราภาษีสำหรับรถยนต์มือ 2 ที่นั่งส่วนบุคคลทั่วไม่เกิน 7 คน  
อายุการใช้ ร้อยละ 
ปีที่ 6 10 
ปีที่ 7 20 
ปีที่ 8 30 
ปีที่ 9 40 
ตัวอย่างการคำนวณ 
นาย noon ซื้อรถมือสองมา 1 คันเป็นรถกระบะที่มีการใช้มาแล้ว 6 ปี และมีความจุกระบอกสูบอยู่ที่  5,000 ซีซี.  
 • ขั้นที่ 1 1,800 ซีซี. แรก  
เท่ากับ 1,800 x 1.5 = 2,700 บาท 
 • ขั้นที่ 2 ส่วนเกิน 1,800 ซีซี.  
เท่ากับ (5,000 – 1,800) x 1.50 =  12,800 บาท 
 • ขั้นที่ 3 ส่วนลดอายุการใช้งาน 10% 
(2,700 + 12,800) *10% = 1,550 บาท 
ดังนั้น ค่าภาษีรถยนต์ที่นาย noon ต้องจ่ายเท่ากับ  (2,700 + 12,800)  – 1,550 = 13,950 บาท 
3.ค่า พ.ร.บ. รถยนต์ 
พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือประกันรถทุกชนิดทุกประเภทที่เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศจำเป็นต้องทำ เนื่องจากเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  พ.ร.บ.รถยนต์ให้คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากรถยนต์คันที่ได้ทำพ.ร.บ รถยนต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต 
อัตราเบี้ยประกันภัย คลิกเพื่อดู
ประเภทรถยนต์ เบี้ยรวม 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)                           645.21  บาท 
รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (ปิคอัพ) 967.28  บาท 
4.ค่าประกันรถยนต์ 
ประกันรถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือเครื่องมือที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา หรือค่าซ่อมแซมรถ ซึ่ง พ.ร.บ.รถยนต์ไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในส่วนนี้ โดยเบี้ยประกันรถยนต์นั้นมีตั้งแต่ระดับหลักพัน ไปจนถึงหลักหมื่น ขั้นอยู่กับชั้นของประกันรถยนต์ และรุ่นของรถยนต์ที่เราจะทำประกัน 
คลิกเพื่ออ่านบทความเกี่ยวกับประกันรถยนต์ click

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : matichon.co.th, itax.in.th, dlt.go.th, tidlor.com, oic.or.th

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

5 อาหารดี ยิ่งกิน ยิ่งหายเครียด

การรับประทานอาหารบางประเภทสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความรู้สึกดี ๆ ได้ โดยอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยลดความเครียดนี้มักจะมีสารอาหารที่สำคัญ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่ส่งเสริมการทำงานของสมอง มาดูกันสิว่า อาหาร 5 อย่างยิ่งกินยิ่งหายเครียดมีอะไรบ้าง

เทคนิคการจัดการความเครียดจากงาน

การจัดการความเครียดจากงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ในบทความนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยลดและจัดการความเครียดจากงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ