3 นาที

3 ประกันช่วยคุ้มครองคุณจากน้ำท่วม

แชร์

“น้ำท่วม” เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ประเทศไทยต้องประสบพบเจออยู่ทุกๆ ปี และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2557-2561 มีมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมรวมกว่า 2,349,160,036 บาท  

หลายๆ คนเป็นกังวลว่า บ้าน รถ พื้นที่การเกษตร หรือทรัพย์สินอื่นที่เสียหายจากน้ำท่วมใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยปกติแล้วภาครัฐจะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยา ยกตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562″ ทางรัฐจะช่วยจ่ายเยียวค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หลังละไม่เกิน 49,500 บาท เป็นต้น 


ประกันน้ำท่วม
ขอบคุณภาพจาก bangkokbiznews.com


นอกจากการเยียวยาจากรัฐแล้ว ในอีกทางหนึ่งตัวเราเองยังสามารถถ่านโอนความเสี่ยงนี้ไปยังบริษัทประกันให้ประกันช่วยดูแลได้ด้วย โดยประกันที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินจากกรณีน้ำท่วมที่เราจะนำมาแชร์ในวันนี้มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ประกันรถยนต์ (Auto Insurance) ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย(Fire Insurance)  และประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)3 ประกันช่วยคุ้มครองคุณจากน้ำท่วม

ประกันรถยนต์ (Auto Insurance)

เราคงไม่ต้องพูดถึงประกันประเภทนี้กันเยอะมาก เพราะหลายๆ คนคงพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าประกันรถยนต์นั้นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากความเสียหายไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับรถของเรา โดยรายละเอียดความคุ้มครองของประกันรถยนต์นั้นจะแบ่งตามประเภทของประกัน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ชั้นประกัน” ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

 • ประกันรถยนต์ ชั้น 1  
 • ประกันรถยนต์ ชั้น 2 
 • ประกันรถยนต์ ชั้น 2+ 
 • ประกันรถยนต์ ชั้น 3 
 • ประกันรถยนต์ ชั้น 3+ 


ในกรณีที่เราอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1 อาจเป็นคำตอบที่มองหาเพราะประกันชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์เพียงชั้นเดียวที่ให้ความคุ้มครองตัวรถยนต์จากกรณีน้ำท่วม แต่ประกันชั้นอื่นๆ ก็สามารถให้ความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมได้เช่นกัน หากเราซื้อสัญญาเพิ่มเติมภัยน้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติ


การประเมินค่าสินไหมทดแทนกรณีที่รถยนต์ถูกน้ำท่วม


ประกันน้ำท่วม


อ่านบทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.VS ประกันรถยนต์ต่างกันแค่ไหนนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Insurance)


การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย เป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กล่าวคือเป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น โดยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันไว้ทางบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เรา


รายละเอียดความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย มีดังนี้ 

 • ภัยคุ้มครองพื้นฐานทั่วไป
 • ไฟไหม้  
 • ความเสียหายจากการระเบิดทุกชนิด 
 • ฟ้าฝ่า
 • ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ  
 • ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศ 
 • ภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำ  เช่น การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ
 • ภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ
 • ภัยจากลมพายุ 
 • ภัยจากน้ำท่วม  
 • ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ  
 • ภัยจากลูกเห็บ

หมายเหตุ หมวดภัยคุ้มครองพื้นฐานที่เป็นภัยธรรมชาติ บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท/ปี


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


1.บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงทรัพย์สิน   (Actual Cash Value)


ยกเว้นกรณีที่ทุนเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ เราจะต้องจ่ายส่วนที่ต่างเอง และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนเราจะต้องรับภาระส่วน เฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนทุก ๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการโดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้

ประกันน้ำท่วม
หมายเหตุ (มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หัก ด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดความเสียหาย)


2.บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และ สถานที่ที่เกิดความเสียหาย  ่ (Replacement Cost Valuation)การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)


ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกรดดยเฉพาะ โดยประกันภัยพืชผลจะให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียต่อพืชผลที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ลมพายุ ลูกเห็บตก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่และชนิดของพืชที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแตกต่างกัน ซึ่งการประกันภัยพืชผลจะมีกรมธรรม์สำหรับพืชหลัก 2 ชนิด คือ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่


ประกันภัยข้าวนาปี


รายละเอียดความคุ้มครอง

 • หมวดความคุ้มครองที่ 1 ความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชย จำนวน 1,111 บาท/ไร่
 • หมวดความคุ้มครองที่ 2 ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรค บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชย จำนวน 555 บาท/ไร่


หมายเหตุ มูลค่าความคุ้มครองในหมวดที่ 1 และ 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,111 บาท/ไร่”


การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ดัชนีน้ำฝนและดัชนีความแห้งแล้งสำหรับรายย่อย


รายละเอียดความคุ้มครอง


ภัยที่คุ้มครอง ภัยธรรมชาติ 7 ภัย น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือนำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ภัยจากช้างป่า ศัตรูพืช หรือโรคระบาด
จำนวนเงินความคุ้มครองพื้นฐาน 1,500 บาท/ไร่ 750 บาท/ไร่
จำนวนเงินความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 240 บาท/ไร่ 120 บาท/ไร่

ประกันทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นเพียงการวางแผนเชิงรับเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วมเท่านั้น แต่การรับมือกับค่ารักษา ค่าใช้ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางร่างกายของเราจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้น ประกันสุขภาพอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระได้เพื่อให้เราเบาใจได้ทุกครั้งเมื่อภัยมาค้นหาและเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพที่ใช่


infographic – 3 ประกันช่วยคุ้มครองคุณจากน้ำท่วม


ประกันน้ำท่วมขอบคุณข้อมูลจาก : workpointtoday, bangkokbiznews.com, oic.or.th/th

 

แชร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพเดี่ยว กับประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันนั้นมีประกันสุขภาพแบบเดี่ยว (ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต) และประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิต (ทำพ่วงประกันชีวิต) แล้วแต่ละแบบมีลักษณะต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เราควรเลือกแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา บทความนี้มีคำตอบ

“เงื่อนไขจ่ายเงินประกันชีวิตผู้สูงอายุ รู้ไว้ไม่งง”

ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว ใครกำลังมองหาของขวัญที่ถูกใจผู้สูงอายุวัยเก๋า และช่วยเบาใจลูกหลานอย่างเรา ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุน